Όροι χρήσης bookriends.gr

1. Γενικοί Όροι

1.1. To «Bookfriends.gr» (εφεξής το «Forum») αποτελεί τον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας με την επωνυμία Retail World SA, η οποία εδρεύει στη Νέα Κηφισιά, οδός Ερμού αρ. 25 (Α.Φ.Μ. 999645183, ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων), (εφεξής ο «Διαχειριστής») και φιλοξενεί την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών μεταξύ ανθρώπων που μοιράζονται ένα κοινό ενδιαφέρον για το βιβλίο και την λογοτεχνία, εκφράζοντας την προσωπική τους άποψη για ένα βιβλίο ή για το ευρύτερο έργο ενός συγγραφέα.
1.2. Για τους σκοπούς των παρόντων όρων, τόσο τα μέλη του Forum όσο και οι απλοί επισκέπτες αυτού, θα αποκαλούνται εφεξής τα «Μέλη» ή το «Μέλος».
1.3. Το Μέλος του Forum οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης που ακολουθούν (εφεξής οι «Όροι Χρήσης») μαζί με την Πολιτική Απορρήτου και Cookies πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση του Forum και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση του. Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στο Forum και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτό) δηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή από το Μέλος των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου και Cookies, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή. Το Μέλος δύναται να επικοινωνεί με τον Διαχειριστή στα στοιχεία επικοινωνίας που βρίσκονται στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο του Forum: https://www.bookfriends.gr/contact.php.
1.4. Οι παρόντες Όροι δύνανται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διαχειριστή του Forum. Όταν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, τότε δημοσιεύεται σχετική ανακοίνωση στο Forum ώστε να μπορούν τα Μέλη να ενημερωθούν εγκαίρως γι’ αυτές. Τα Μέλη οφείλουν περιοδικά να ελέγχουν τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνονται για το περιεχόμενό τους και να βεβαιώνονται ότι συμφωνούν με αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση το Μέλος μπορεί να αιτηθεί την διαγραφή του.

2. Διαδικτυακή Τοποθεσία

2.1. Το Forum βρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο www.bookfriends.gr.
2.2. Τα αρχεία και οι βάσεις δεδομένων του Forum φιλοξενούνται σε πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ο οποίος βρίσκεται εντός της Ε.Ε. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κριθεί σκόπιμο, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διαχειριστή, ο πάροχος μπορεί να αλλάξει, παραμένοντας όμως πάντα εντός της Ε.Ε.
2.3. Το Forum χρησιμοποιεί λογισμικό που ανά διαστήματα μπορεί να αναβαθμιστεί σε νεότερες εκδόσεις ή και να αλλάξει, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διαχειριστή.
2.4. Το Forum δύναται να μην είναι διαθέσιμο για ορισμένο χρονικό διάστημα για τεχνικούς λόγους (π.χ. αναβάθμιση του λογισμικού). Εφόσον οι εργασίες είναι προγραμματισμένες και υπάρχει η δυνατότητα, ο Διαχειριστής θα ενημερώνει σχετικά τα Μέλη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τα Μέλη οφείλουν να επιδεικνύουν υπομονή και κατανόηση.
2.5. Ο Διαχειριστής φέρει την ευθύνη για όλες τις τεχνικές εργασίες καθώς και για όλα τα έξοδα του Forum. Για την βιωσιμότητα του Forum μπορούν να αναζητηθούν χρηματικοί πόροι από διαφημίσεις, συνεργασίες ή όπως άλλως κριθεί σκόπιμο κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική ευχέρεια του Διαχειριστή.

3. Διαχειριστής

3.1. Το Forum μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους Διαχειριστές που έχουν την γενική εποπτεία της δομής του και την ευθύνη της λειτουργίας του.
3.2. Ο Διαχειριστής έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της μόνιμης διαγραφής Μέλους.
3.3. Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να λαμβάνει άμεσα οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τη λειτουργία, τη συνέχιση ή μη αυγής καθώς και τα συμφέροντα του Forum, ενημερώνοντας σχετικά τα Μέλη.

4. Μέλη

4.1. Μέλος του Forum μπορεί να γίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, εφόσον συμφωνεί με όλα τα σημεία των παρόντων Όρων Χρήσης και εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του. Από τον παρόντα όρο εξαιρούνται τα Μέλη που έχουν διαγραφεί στο παρελθόν από τον Διαχειριστή. Η εγγραφή αποτελεί και δήλωση πως το Μέλος συμφωνεί με τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους καθώς και δέσμευση ότι θα σέβεται τα λοιπά Μέλη και το Forum εν γένει.
4.2. Για να μπορέσει να εγγραφεί το υποψήφιο Μέλος χρειάζεται να διαθέτει μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
4.3. Κατά την εγγραφή του, το υποψήφιο Μέλος πρέπει να επιλέξει ένα όνομα χρήστη (username), δηλαδή ένα όνομα με το οποίο θα εμφανίζεται στο Forum.
4.4. Κάθε Μέλος είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια, εμπιστευτικότητα και χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης και οφείλει να μην μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη χρήση ή την πρόσβαση στο Forum σε τρίτους. Ο Διαχειριστής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, άλλως, αποποιείται κάθε ευθύνη εάν ο λογαριασμός σας ή το μέσο με το οποίο συνδέεστε σε αυτόν (όπως π.χ. το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο) χρησιμοποιείται εσφαλμένα και ψευδώς από τρίτο μέρος.
4.5. Ο Διαχειριστής δύναται να προσαρμόσει το όνομα χρήστη ενός Μέλους ενημερώνοντάς το σχετικά. Σε περίπτωση εγγραφής με ακατάλληλο ή απρεπές όνομα χρήστη ο Διαχειριστής δύναται να ακυρώσει την εγγραφή του Μέλους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
4.6. Η εγγραφή και η συμμετοχή στο Forum είναι δωρεάν.
4.7. Ένα Μέλος μπορεί απλά να διαβάζει τις αναρτήσεις ή και να αναρτά το ίδιο κριτικές και να συμμετέχει ενεργά στις σχετικές συζητήσεις.
4.8. Ένα Μέλος μπορεί οποτεδήποτε να εγκαταλείψει το Forum. Σε αυτήν την περίπτωση ενημερώνει τον Διαχειριστή ο οποίος φροντίζει να το διαγράψει αποδεσμεύοντάς το έτσι από την σχέση του με το Forum.
4.9. Ο Διαχειριστής δύναται να διαγράψει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ένα Μέλος, διακόπτοντας κάθε σχέση μαζί του, εφόσον το κρίνει σκόπιμο και ειδικά σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως το Μέλος δεν τηρεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, πως λειτουργεί αντίθετα προς τα συμφέροντα του Forum ή πως το διαβάλει εσωτερικά και εξωτερικά.
4.10. Σε περίπτωση διαγραφής ενός Μέλους από το Forum, ο Διαχειριστής δύναται να διαγράψει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια τα νήματα και τις αναρτήσεις του διαγραφέντος Μέλους.

5. Κριτικές

5.1. Κάθε Μέλος μπορεί να αναρτά μεμονωμένες κριτικές ή να συμμετέχει σε σχολιασμό άλλων κριτικών.
5.2. Κάθε νέα κριτική πρέπει να έχει έναν συνοπτικό και περιγραφικό τίτλο και ένα κατατοπιστικό κείμενο.
5.3 Κάθε κριτική θα πρέπει να είναι εντός θέματος, να σχολιάζει το συγκεκριμένο βιβλίο με τρόπο κατανοητό και χρήσιμο προς τους άλλους χρήστες.
5.4. Οι κριτικές πρέπει να είναι πρωτότυπες, γραμμένες από τα Μέλη και όχι αντιγραμμένα από άλλες πηγές, διαδικτυακές και μη, εκτός εάν το πρωτότυπο κείμενο παρατίθεται ως πηγή.
5.5. Σε περίπτωση που ένα Μέλος επιθυμεί στην ανάρτησή του να αποκαλύψει πληροφορίες που αφορούν την πλοκή ενός βιβλίου, θα πρέπει να αναφέρει στον τίτλο της ανάρτησής του τον όρο «spoiler» ώστε να δίνεται η δυνατότητα στα υπόλοιπα Μέλη να το διαβάσουν μονάχα εφόσον το επιθυμούν.
5.6. Τα ονόματα των ξένων συγγραφέων είναι προτιμότερο να αναγράφονται στα ελληνικά και προαιρετικά μπορεί να ακολουθήσει εντός παρενθέσεως η πρωτότυπη γραφή στο αλφάβητο της συγκεκριμένης γλώσσας. Το ίδιο ισχύει και για τους τίτλους των έργων.
5.7. Οι αναρτήσεις γράφονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα εκτός εάν το ξενόγλωσσο κείμενο παρατίθεται ως πηγή συνοδευμένο από μετάφραση. Επίσης, απαγορεύονται αυστηρά τα λεγόμενα greeklish (δηλ. η γραφή της ελληνικής με λατινικά) καθώς και η φωνητική εγγραφή. Τα Μέλη καλούνται να γράφουν ορθογραφημένα και ευανάγνωστα.
5.8. Στις αναρτήσεις μπορεί να περιέχονται οι διαθέσιμες φατσούλες (emoticons).
5.9. Απαγορεύεται η γραφή με κεφαλαία γράμματα (εκτός εάν για κάποιον λόγο είναι αναπόφευκτη όπως π.χ. σε ακρωνύμια).
5.10. Υλικό το οποίο είναι άσχετο προς την θεματολογία του Forum ή δεν προσφέρει καμία αξία προς άλλους χρήστες θα διαγράφεται από τον Διαχειριστή κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.
5.11. Για την ανάρτηση συνεντεύξεων απαιτείται πρώτα η συναίνεση του Διαχειριστή.
5.12. Απαγορεύεται αυστηρά η δημοσίευση υλικού που προσβάλει το νόμο, τα ήθη και τους κανόνες καλής συμπεριφοράς.
5.13. Όλο το αναρτημένο υλικό ανήκει στην κυριότητα του Forum και απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευσή του δίχως την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Διαχειριστή.

6. Κανόνες Ορθής Συμπεριφοράς

6.1. Κάθε Μέλος οφείλει να τηρεί τους στοιχειώδεις κανόνες ορθής συμπεριφοράς.
6.2. Απαγορεύονται αυστηρά οι ύβρεις, οι άσεμνες λέξεις και η άσεμνη γλώσσα, η χυδαιότητα, η ειρωνεία, ο σαρκασμός καθώς και κάθε συμπεριφορά που δύναται να ξεκινήσει έριδες. Τα Μέλη δεν πρέπει να αναρτούν πληροφορίες που είναι παράνομες, δόλιες, απειλητικές, καταχρηστικές, δυσφημιστικές, άσεμνες ή αντίθετες με άλλο τρόπο ή περιέχουν σεξουαλικές, εθνοτικές ή φυλετικές ή άλλες διακρίσεις ή υλικό που δεν περιέχει σχετικό ή κατάλληλο περιεχόμενο, παραπέμπει σε αποτρόπαιη συμπεριφορά ή που παραβιάζει το νόμο. Απαγορεύεται στα Μέλη να δημοσιεύουν οποιοδήποτε υλικό περιέχει αποκλειστικές πληροφορίες, εμπορικά μυστικά ή εμπιστευτικές πληροφορίες.
6.3. Κάθε Μέλος οφείλει να απέχει από ενέργειες που, ακόμη και αν δεν συνιστούν ποινικό αδίκημα, μπορεί να προσβάλουν την τιμή, την υπόληψη και το ήθος του ατόμου ή μπορεί να βλάψουν ή να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του Forum.
6.4. Απαγορεύεται η μαζική αποστολή προσωπικών μηνυμάτων προς άλλα Μέλη.
6.5. Απαγορεύεται η συλλογή των στοιχείων των Μελών με οποιονδήποτε τρόπο.
6.6. Απαγορεύεται η οποιουδήποτε είδους διαφήμιση, εμπορική επικοινωνία ή/και προβολή, έμμεση ή άμεση, ανοιχτή ή σε προσωπικό επίπεδο, χωρίς την προηγούμενη άδεια του Διαχειριστή. Ομοίως απαγορεύεται η τοποθέτηση υπερσυνδέσμων (hyperlinks) προς άλλους ιστότοπους (websites) στην υπογραφή ή στο προφίλ.
6.7. Απαγορεύεται η μεθοδευμένη άντληση Μελών από το Forum με σκοπό τη δημιουργία άλλης ομάδας.
6.8. Το Μέλος αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία δύναται να προκληθεί στoν Διαχειριστή ή σε οποιονδήποτε τρίτο από κακή ή αθέμιτη χρήση του υλικού και του Forum.

7. Πνευματικά Δικαιώματα

7.1. Το Forum και τα εργαλεία του προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μερικά από αυτά προστατεύονται επίσης ως εμπορικά σήματα, εμπορικά ονόματα ή / και σήματα υπηρεσιών που ανήκουν στον Διαχειριστή. Έχουμε κατοχυρωμένα δικαιώματα στο Forum και δεν θα αντιγράφετε, τροποποιείτε, χρησιμοποιείτε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμεταλλευτείτε τα σήματα και άλλα δικαιώματα του Forum χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας. Χρησιμοποιώντας το Forum, δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα κυριότητας στο Forum. Το Forum παραμένει η πνευματική μας ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) πηγαίου κώδικα, προϊόντων, δεδομένων χρήσης, ιδεών, βελτιώσεων, αιτημάτων, χαρακτηριστικών, προτάσεων ή άλλων πληροφοριών. Χωρίς περιορισμό στα παραπάνω, δεν μπορείτε να αναπαράγετε, τροποποιείτε, προβάλλετε, εμπορευτείτε ή διανέμετε το περιεχόμενο του Forum ή να το χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για οποιονδήποτε σκοπό.
7.2. Απαγορεύεται η κατ' οποιονδήποτε τρόπο παραβίαση πνευματικών και συγγραφικών δικαιωμάτων. Εφόσον κάποιο Μέλος διαπιστώσει τέτοια παραβίαση θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον Διαχειριστή.
7.3. Απαγορεύεται, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διαχειριστή η αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, μετάφραση, διάθεση με ή χωρίς αντάλλαγμα, η εν γένει εκμετάλλευση, ή τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Forum και γενικά κάθε πράξη, που αποτελεί ή δύναται να αποτελέσει προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Διαχειριστή, των συγγραφέων, των εκδοτικών οίκων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου τρίτου προσώπου. Συμφωνείτε να καταβάλετε όλα τα δικαιώματα, αμοιβές, αποζημιώσεις και οποιαδήποτε άλλα χρήματα οφείλονται σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα λόγω του περιεχομένου που δημοσιεύετε στο ή μέσω του Forum. Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε και να αποζημιώσετε το Διαχειριστή και τρίτους από οποιεσδήποτε αξιώσεις που προκύπτουν από οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό που παρέχετε στο Forum.

8. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

8.1. Το Forum, ο Διαχειριστής καθώς και όλοι γενικά οι εμπλεκόμενοι στην λειτουργία του Forum δεν φέρουν γενικά ή ειδικά ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής βλάβες και ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την συμμετοχή στο Forum ή στην ανάγνωση των κειμένων που έχουν αναρτηθεί σε αυτό. Τα Μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που αναρτούν), οι οποίες διενεργούνται από το λογαριασμό τους.
8.2. Το Forum και ο Διαχειριστής δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται στα μηνύματα, τις αναρτήσεις των Μελών και τις ομάδες συζητήσεων. Η φιλοξενία των αναρτήσεων των Μελών στο Forum σε καμία περίπτωση δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου τους από τον Διαχειριστή. Oι απόψεις που κάθε φορά διατυπώνονται, οφείλουν να διέπονται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν κατά οποιονδήποτε τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις. Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν τα Μέλη, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από τον Διαχειριστή, καθώς αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους αντιλήψεις, γεννούν γι’ αυτούς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν.
8.3. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στον Διαχειριστή τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιο Μέλος από το Forum. Επιπλέον, ο Διαχειριστής επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να μη δημοσιεύσει ή να αποσύρει αμέσως από το Forum απόψεις Μελών που παραβιάζουν τις κείμενες διατάξεις του νόμου ή/και τα χρηστά ήθη ή/και προσβάλλουν την τιμή, την υπόληψη ή το ήθος οποιουδήποτε προσώπου.
8.4. Ο Διαχειριστής, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προλάβει, να αποτρέψει ή να καταστείλει παράνομες ή απρεπείς ενέργειες εντός του Forum, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που, παρά τις προσπάθειές του, κάποιο Μέλος του Forum προβεί σε παράνομη ή απρεπή χρήση του Forum. Σε περίπτωση που οι παράνομες ή απρεπείς ενέργειες ενός Μέλους οδηγήσουν τον Διαχειριστή σε δικαστική διένεξη με το άτομο που εθίγη ή σε επιβολή προστίμου από αρμόδια Αρχή, το Μέλος θα κληθεί να λάβει μέρος στη δίκη ως δικονομικός εγγυητής, υποχρεούμενος σε κάθε περίπτωση να αποζημιώσει τον Διαχειριστή για κάθε θετική και αποθετική του ζημία, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών του εξόδων.
8.5. Ο Διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη για την διαγραφή αναρτήσεων, ομάδων συζητήσεων ή και υπό-Forum σε περίπτωση πλήρους ή μερικής αναδιάρθρωσης του Forum, ενδεχομένως χωρίς ενημέρωση των Μελών που έχουν προβεί στις σχετικές αναρτήσεις.
8.6. ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΟΣΩΝ ΡΗΤΩΣ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ, ΑΛΛΩΣ, ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΑΦΕΙΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ FORUM, ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Ή/ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ (LINKS) ΕΠ'ΑΥΤΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΧΡΗΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ. Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ, ΑΛΛΩΣ, ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ FORUM ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΛΟΥΣ. Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ, ΑΛΛΩΣ, ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤOYΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Ή ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ FORUM. Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ, ΑΛΛΩΣ, ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ Ή ΑΚΑΙΡΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ TOY FORUM. Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ, ΑΛΛΩΣ, ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤOY ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ FORUM. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ FORUM ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ Ή ΜΕΛΟΣ. ΤΟ FORUM ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΕ ΜΙΑ ΒΑΣΗ «AS IT IS» ΚΑΙ «AS AVAILABLE». Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ FORUM ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ Η/ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ FORUM. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ FORUM, Ή ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ SERVERS ΤΗΣ ΔΕΝ EINAI AYTH TOY ΑΡΧΕΙΟY. ΕΠΕΙΔΗ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΕΑΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ, ΚΑΘΕ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ (ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ή/ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ) ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ) ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗΣ, ΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΗΡΧΑΝ ΥΠΟΨΙΕΣ Ή ΟΧΙ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ, Ή ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ, ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ.

9. Λοιποί Όροι

9.1. Ακυρότητα - Παραίτηση. Η διαπίστωση ότι οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων όρων Χρήσης είναι άκυρο δεν θα επηρεάσει τα υπόλοιπα τμήματα αυτών. Η παραίτηση εκ μέρους οποιουδήποτε Μέρους για παράβαση οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης από το άλλο Μέρος δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από οποιαδήποτε μεταγενέστερη παραβίαση της ίδιας ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης των παρόντων, ούτε η οποιαδήποτε καθυστέρηση ή παράλειψη οποιουδήποτε μέρους να ασκήσει ή να εκτελέσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο μέσο λειτουργεί ως παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο μέσο.
9.2. Πλήρης Συμφωνία - Τροποποίηση. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα Συμφωνία γίνεται αποδεκτή ηλεκτρονικά και ότι η αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης θα διαμορφωθεί και θα εγκριθεί έγκυρα ηλεκτρονικά. Οι παρόντες όροι Χρήσης αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών σε σχέση με το αντικείμενο του Forum και αντικαθιστούν όλες τις προγενέστερες ή σύγχρονες συμφωνίες, γραπτές ή προφορικές, σχετικά με το θέμα αυτό. Ο Διαχειριστής δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους Όρους Χρήσης ή/και τις πολιτικές ή/και τις διαδικασίες της οποιαδήποτε στιγμή με την ανακοίνωση των αλλαγών στο Forum. Η συνεχής πρόσβαση και χρήση του Forum από εσάς μετά από αυτή την ανακοίνωση θα ερμηνεύεται ως αποδοχή εκ μέρους σας των τροποποιήσεων που έγιναν από τον Διαχειριστή. Στην ευθύνη σας εμπίπτει η περιοδική παρακολούθηση των Όρων Χρήσης για τυχόν αλλαγές.
9.3. Παράβαση των όρων χρήσης. Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης, τα Μέλη θα υποχρεούνται σε αποζημίωση για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία του Διαχειριστή. Η μη ενάσκηση από τον Διαχειριστή των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία
Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα ερμηνεύονται και θα εκτελούνται σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδας. Τα Μέλη και ο Διαχειριστής συμφωνούν ότι τα δικαστήρια που βρίσκονται στην Αθήνα είναι ο κατάλληλος και αποκλειστικός χώρος επίλυσης κάθε διαφοράς σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης και συμφωνούν με την παρούσα την προσωπική και υποκειμενική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.